WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


30 augustus 2013

WAT IS 'N TAAL? / WAT IS LITNET?

 

 
 
De webstek (in het Afrikaans 'webwerf ' of 'webtuiste' genoemd) van LITNET is zowel in het Afrikaans als in het Engels gesteld. Dit is vooral vanuit een zekere 'noodzaak' te verklaren, om financieel overeind te kunnen blijven en te overleven in een officieel 'meertalig' Zuid-Afrika (officieel 11 talen +3 talen met een zogezegd 'bevoorrecht statuut') dat in werkelijkheid en in de feiten wordt bestuurd en overrompeld ('overruled') door één taal, het door commerçanten, speculanten en andere blind ver- kijkende 'globalisten' wereldwijd verafgode Engels dat in het meertalige Suid-Afrika thans nauwelijks door een kleine 10 % van de bevolking als dagelijkse omgangstaal en cultuurtaal wordt gebezigd. Het inzetten van het Engels naast het Afrikaans op de webstek van LITNET zal de maatschappelijke positie en de status van het Afrikaans dus zeker niet meteen gaan verstevigen, allicht eerder het omgekeerde, denk ik. Desalniettemin is dit beter dan géén LITNET of helemaal géén Afrikaans op de webstek van LITNET. Nogmaals, dit is geen vrije keuze maar spijtig genoeg wél een overlevingsnoodzaak voor het Afrikaans, een voorwaarde om te kunnen en te mogen overleven in het door het Engels beheerste Zuid-Afrika en op het internet dat deze door commercie en consumptie belaste planeet wereldwijd overspant. Hoe dan ook biedt het naast elkaar plaatsen van het Afrikaans en het Engels op LITNET wél het 'voordeel' dat - zo dit al nodig ware - hiermee de functionele inzetbaarheid en de communicatieve en culturele potenties van het Afrikaans - gesteld tegenover het Engels - daadwerkelijk en met verve, met brio zelfs, duidelijk worden getoond en aangetoond. Dat alleen al vind ik één van de schitterende prestaties en verdiensten van LITNET, zij het dat het risico en het gevaar dat aan de alles 'overrulende' commercie hang en drang van het wereldwijd verafgode 'magische' Engels kleeft, om en op de hoek blijft loeren. Hetzelfde geldt of zou weldra kunnen gaan gelden voor de steeds meer en meer onderdrukte, verdrukte en zelfs bedreigde positie van het Nederlands - in het positioneel voordeel van het kolonialistisch en imperialistisch oprukkende commercie en consumptie Engels - in Nederland en Vlaanderen. Het feit dat het hier ook gaat om een ziekelijke vorm van eigen taal- en cultuurverdringing, om een triest-komische vorm van  travestieke identiteitsmaskering, om een soort masochistische neiging tot zelfontkenning en zelfvernedering, maakt het nog véél erger, triester maar ook totaal anders dan de (koloniale) geschiedenis van de Afrikaner en het Afrikaans getuigt en uitwijst. Ik wil graag hopen dat het niet zo ver moge komen dat er in Nederland en Vlaanderen ooit de noodzaak kunne zijn aan een soort tweetalig 'Litnet' om de positie en de status van het Nederlands in de Lage Landen te vrijwaren of - erger nog - te laten overleven en al evenmin om de functionele inzetbaarheid en de communicatieve en culturele potenties van het Nederlands - gesteld naast of achter het Engels - te tonen en aan te tonen. Laten we beginnen met (taal)cultureel zelfbewust, wakker en alert te zijn, met bewust fier op en creatief in onze moedertaal - het Nederlands - te zijn en te blijven. Dat belet geenszins dat we kennis zouden maken met en zelfs grondig kennis kunnen verwerven van verschillende andere cultuurtalen op deze wereld. Integendeel, hoe beter we onze eigen cultuurtaal beheersen (en dat vergt tijd, leeftijd en een zekere intellectuele rijpheid) en in het hart dragen, hoe beter, dieper en gemakkelijker we ook een inzicht zullen verwerven in andere cultuurtalen, er ook respect voor zullen betonen en er zelfs sympathie voor kunnen koesteren. Dit vraagt en vergt een inspanning, het is niet 'easy-easy' of 'quick-quick' maar ik voel me - gesterkt en gesteund door eigen ervaring - gerechtigd om te beweren dat enkel dit inzicht en deze attitude leidt naar écht mondiaal pluralisme, naar een échte en hechte vorm van multi culturele (taal)beleving, naar het waarachtige humanisme, naar een écht en onbaatzuchtig 'globalistisch' ideaal, wars van elke neiging tot egoïsme of ego-centrisme en wars van elke hang of drang naar heerszuchtig (neo) kolonialisme of imperialisme, wars ook van elke (gemak) zucht naar smakeloze 'eenheidsworst' . Er is één noodzakelijke voorwaarde: dit kan en mag niet en nooit ten koste gaan van de eigen cultuurtaal want dit betekent niets anders dan verlies, verschraling, verarming en uiteindelijk ook (zelf)vernietiging. Als de wereld maar één taal meer zou spreken, dan ware de wereld en de mensheid - hoe materieel rijk en verwend ook - cultureel dood, morsdood. Cultuur is in verscheidenheid, zelfbewust en met respect voor elkaars 'taal' samen - zijn, samen - werken, niet 'overrulen' maar ook niet zich laten 'overrulen', niet zichzelf verloochenen. Dat is - zakelijk en materieel bekeken - misschien wel niet heel 'efficiënt' maar het is cultureel gezien - voor de hele mensheid - wél excellent. Dat houdt de wereld recht, rond én leefbaar!

EEN ZUID-AFRIKAANS TALEN TOEMAATJE : de taal die in het officieel 'meertalig' Zuid-Afrika op het geheel van de bevolking percentsgewijs (+/- 23 %)  het meest gesproken en gebezigd wordt als 'moedertaal' en dagelijkse omgangstaal is de Bantoe taal ISIZULU, vooral dan in de provincie KWAZULU-NATAL. Men zou dus kunnen denken en verwachten dat deze taal een toonaangevende rol speelt in het maatschappelijk en cultureel leven van Zuid-Afrika, in het bijzonder dan in de provincie Kwazulu-Natal. In de praktijk en in de feiten blijkt echter niets minder waar te zijn. Juist, ja, ook hier is het wereldwijd verafgode ENGELS de alles beheersende, overheersende, 'overrulende' factor. Een webstek in het isiZulu op het internet? Je kan er dagen en nachten naar speuren maar je zal er geen vinden. Een webstek in het ENGELS over isiZulu en over de (tribale toeristische charmes van de) Zoeloes: massa's, hopen, bergen. De webstek van het politiek hoofd, de 'premier' van Kwazulu-Natal, dan maar. Die zal zich tenminste toch tot zijn volk richten in de taal van zijn volk, in het isiZulu, verwacht je dan? Niets, geen bal isiZulu: alles exclusief en unisono in het ENGELS. Geloof je eigen ogen HIER. De webstek van de universiteit - hét verzamelpunt van de Verlichte Geesten - van Kwazulu-Natal? Hetzelfde liedje: alles unisono in het ENGELS en slechts pro forma een paar zinnetjes in het isiZulu. Geloof je eigen ogen HIER.
En toch.... merkwaardig, aan de universiteit van Kwazulu-Natal begint men blijkbaar stilaan in te zien dat er iets niet klopt. HIER kan je - uiteraard in het Engels - lezen dat deze universiteit eraan denkt om haar (beginnende) studenten te verplichten zich op een hoger niveau te bekwamen in de isiZulu taal, teneinde de 'sociale cohesie' te bevorderen! En dit is wat je hieromtrent op de webstek zelf van de universiteit van Kwazulu-Natal kan lezen, uiteraard alleen in het ENGELS:

[All new students registering for undergraduate degrees for the first time at UKZN from next year will – unless they get exemption - be required to pass or obtain a credit for a prescribed isiZulu module before they can graduate.

This rule, approved in principle by the University’s Senate, gives tangible expression to UKZN’s language policy and plan which is intended to promote and facilitate the use of isiZulu as a language of learning, communication, instruction and administration.

It reflects UKZN’s commitment to the development of isiZulu as an academic language alongside English which at this stage remains the main language of learning and instruction. That is, all degree programmes continue to be offered in the medium of English, while a selection of modules are being offered in isiZulu.

During the first phase of the implementation (up until 2018), students and staff will develop communicative competence in isiZulu and English sufficient for academic interaction. Appropriate credit-bearing and non-credit-bearing language courses will be made available by the University during this time.

Each degree programme will determine the appropriate level and type of proficiency. This is in line with the University Language Policy and Plan and our Transformation Charter which seeks to develop African languages as academic languages.

Professor Renuka Vithal
Deputy Vice-Chancellor: Teaching and Learning
Chair of the UKZN Language Board]

Dit is dus de totaal omgekeerde beweging van wat er in de Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen gebeurt, namelijk een politiek van voortschrijdende 'verengelsing' van het hoger onderwijs. Met andere woorden, waar men in Zuid-Afrika  probeert goed te maken wat slecht is, doet men er hier alles aan om slecht maken wat goed is/was. Je kan daaromtrent HIER - uiteraard in het Engels - een opiniestuk lezen van Pierre De Vos, professor-grondwetspecialist aan de universiteit van Kaapstad, die de nieuwe sociale taalpolitiek van de universiteit van Kwazulu-Natal verdedigt, zij het dat hij - naar mijn inzicht - iets te veel en te zwaar nadruk legt op het veronderstelde positieve maatschappelijke effect van veralgemeende 'meertaligheid' binnen één land met verschillende taalgemeenschappen. 'Meertaligheid' is op zich wel een positief iets maar men moet beseffen en aanvaarden dat elk individu slechts één 'moedertaal', namelijk die van de gemeenschap waarin men van kind tot volwassene is opgegroeid, kan hebben en dat alle kennis van andere talen hierop steunt en hieruit volgt. Bovendien kan men niet verwachten dat elk individu zomaar in staat is om - naast zijn of haar 'moedertaal' - nog x andere talen perfect of dan toch goed te beheersen. Het is immers voor de meesten al moeilijk genoeg om de eigen 'moedertaal' perfect of goed te beheersen, zoals de feiten en de statistieken daaromtrent in Nederland en Vlaanderen zwart op wit uitwijzen. De talen situatie in Zuid-Afrika toont vooral aan dat - wat men officieel ook moge zeggen of schrijven - een veralgemeende individuele 'meertaligheid' van alle burgers van een land een utopie is, een 'democratische' droom die nooit werkelijkheid kan worden. De 'officiële' schijn van 'meertaligheid' ophouden of - nog veel erger - een politiek voeren die van een bestaande toestand van eentaligheid gericht is op veralgemeende 'meertaligheid', zoals ten onzent aan het gebeuren is,  leidt alleen maar tot méér maatschappelijke ongelijkheid, tot ongeziene taal- en cultuurverdringing, tot discriminatie en getto vorming en uiteindelijk ook tot maatschappelijke dissociatie.
De ene taal is natuurlijk de andere niet zoals ook de ene cultuur de andere niet is. Taal en cultuur zijn immers elkaars spiegelbeeld. Zo staat het vast dat het isiZulu niet bepaald uitblinkt in verfijnde wetenschappelijke en technische termen - inzonderheid informatica termen - en zich daar blijkbaar ook niet gemakkelijk toe leent. Dat kan in elk geval niet van het Nederlands worden gezegd, indien men tenminste een inspanning doet om de mogelijkheden ter zake van de Nederlandse taal ten volle te benutten en zich niet zoals een geketende slaaf verkijkt en vergaapt op de glanzende glitter van Meester Engels. In Zuid-Afrika is er ten minste één man - Phiwayinkosi Gift Mbuyazi - die dat goed begrepen heeft en daar voor en vooral in het isiZulu wat aan verholpen heeft. Meteen wordt hier ook het maatschappelijk belang van LITERATUUR en BOEKEN geïllustreerd.

En tot welk wijs en belangrijk besluit komt deze wijze 'zwarte' man uit Zuid-Afrika?

" In onze 'moedertaal' - het isiZulu - hebben we al zo veel Engelse woorden en woorden uit het Afrikaans opgenomen en opgezogen dat onze eigen isiZulu woorden daarin verbleken, wegdeemsteren en verzuipen, zodat uiteindelijk ook onze eigen taal en cultuur dreigt verloren te gaan en te verdwijnen. Dat mogen we niet laten gebeuren. We moeten onze taal niet opsluiten of afsluiten, we moeten ze integendeel verder ontwikkelen, uitdragen en aanbieden aan de hele wereld"

Die man kan en zal in elk geval zeer goed weten waarover hij spreekt.
Wat en hoeveel Nederland en Vlaanderen van Zuid-Afrika toch leren kan!
Zie en lees maar hierna... en voor de Nederlanders en de Vlamingen die toevallig niet ook het isiZulu in hun 'meertalige' bagage zouden hebben... het kan - uiteraard - ook in het Engels en - uiteraard - alleen in het Engels. Dat zal voor de meeste 'meertalige' Nederlanders en Vlamingen dan niet alleen voldoende zijn, het zal ook het enige in hun 'meertalige' bagage zijn.

 
 
 
The">http://vimeo.com/56248387">The Adventures of the Wiby Kid
from Hlumi">http://vimeo.com/hlumitlale">Hlumi Tlale on Vimeo.https://vimeo.com">Vimeo.>

OBRA DEL ARTISTA : LOS ARTISTAS / DE ARTIESTEN

 
 
SELECTIE VAN 'OBRA DEL ARTISTA' : ZIE 'PEPINILLO'


28 augustus 2013

FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA : FINCA MODERNA / MODERN LANDGOED (CASA NEGRA)

 
 
 
SELECTIE VAN 'FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA' : ZIE "PEPINO"


OBRA DEL ARTISTA : SUEÑOS AZULES

 
 
SELECTIE VAN 'OBRA DEL ARTISTA' : ZIE 'PEPINILLO'


26 augustus 2013

FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA : FINCA MODERNA / MODERN LANDGOED ( ESTILO/STIJL 'MAGRITTE' )


 

SELECTIE VAN 'FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA' : ZIE "PEPINO"FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA : FINCA MODERNA / MODERN LANDGOED (SEC 276 - B)

 
SEC 276 - B is de (op deze foto bijna onleesbare) auto nummerplaat van de bezitter van deze Belgische FINCA MODERNA
 
SELECTIE VAN 'FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA' : ZIE "PEPINO"
 

20 augustus 2013

FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA : BLAN EN BLAN COLOR

 
 

 
SELECTIE VAN 'FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA' : ZIE "PEPINO"
 
 


FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA : DE WERELD IS ROND

 
 
 
SELECTIE VAN 'FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA' : ZIE "PEPINO"
 
 
 
 


19 augustus 2013

FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA : INTENSE BURGER

 
 
 
SELECTIE VAN 'FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA' : ZIE "PEPINO"
 
 
 
 


FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA : VERDWAALDE STAD /CIUDAD PERDIDA

 
  
 
  
SELECTIE VAN 'FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA' : ZIE "PEPINO"
 
 
 
 
 
 

18 augustus 2013

OBRA DEL ARTISTA : HIER ZIJN/WAREN DEUREN (de gesloten deur van de vroegtijdig ter ziele gegane en definitief begraven "Musical School Vlaanderen")

 
 
SELECTIE VAN 'OBRA DEL ARTISTA' : ZIE 'PEPINILLO' 

16 augustus 2013

OBRA DEL ARTISTA : CHAMÁN

 
 
SELECTIE VAN 'OBRA DEL ARTISTA' : ZIE 'PEPINILLO'  
 
 


15 augustus 2013

OBRA DEL ARTISTA : ZELFPORTRET / AUTORRETRATO

 
 
 
EEN SELECTIE 'ZELFPORTRET/AUTORRETRATO'
KAN U ZIEN OP PEPINO/PEPINILLO
 
 


FOTOGRAFIE/FOTOGRAFÍA : LAAT ONS EEN BLOEM EN WAT GRAS DAT NOG GROEN IS.....

 
GENTSE FEESTEN 2013 : (13) IN DE RONDE / EN CORRO

 
 
 
 
 


PORTUGUÊS : PELE DE GALINHA / PIEL DE GALLINA / KIPPENVEL : Ó GENTE DA MINHA TERRA / LA GENTE DE MI TIERRA / DE MENSEN VAN MIJN LAND

De Portugese taal is zéér nauw verwant met de Spaanse taal, ongeveer en min of meer zoals ook het Afrikaans zéér nauw verwant is met het Nederlands maar dan zonder de grammaticale simplistische 'simpliciteiten' die zo typisch zijn voor het wereldwijd verafgode 'Engels' én voor het wereldwijd - in het bijzonder door de Nederlandstalige gemeenschap - ten onrechte verstoten 'Afrikaans'. In die zin (grammaticale eenvoud) zijn het 'Engels' en het 'Afrikaans' elkaars evenknie, zij het dat het 'Afrikaans' grammaticaal nog iets simpeler uitvalt dan het op zich al zo simpele 'Engels'. Waarom het (grammaticaal) moeilijk maken als het simpel ook kan, zou men kunnen opperen. Het is een nut/onnut discussie waard maar er zijn hoe dan ook zeer valabele redenen en argumenten aan te voeren waarom een op communicatief-linguïstiek en spiritueel-cultureel vlak excellerende taal best géén (al te) simpele grammatica moge hebben.

Het Portugees en het Spaans hebben dezelfde linguïstiek-historische wortels, zowel lexicaal als grammaticaal, maar verschillen vooral in de lexicale vormvarianten en in de fonetische structuren en mechanismen, waarmee nogmaals wordt aangetoond dat fonetica en fonologie essentiële - in ultimo misschien wel de meest essentiële - elementen en kenmerken van een taal zijn, van elke taal. Het 'Galicisch Spaans' (el galego) is trouwens een historisch gegroeide - vooral door zijn bijzondere fonetische structuur gekenmerkte - mengvorm van Spaans (el castellano) en Portugees.

Dit jaar ga ik mij verdiepen in de fonetiek, de structuur, de eigenheden en de charmes van de Portugese taal die - naast het Spaans - de tweede taal is op het Zuid-Amerikaanse continent. Het Portugees is immers de (officiële) communicatie- en cultuurtaal van het in oppervlakte en in bevolkingsaantal grootste land van Zuid-Amerika : Brasil.

Het is hartverwarmend dat - weliswaar in een zeer beperkt gebied en op kleine schaal - ook het NEDERLANDS dienst doet als officiële taal op het Zuid-Amerikaanse continent, met name in Suriname (Nederlands als enige officiële taal) en op de vroegere zogenaamde 'Nederlandse Antillen' (de Caraïbische benedenwindse  eilandengroep Aruba, Curaçao en Bonaire, vlak voor de Caraïbische Zee kust in het westen van Venezuela). Zowel op Aruba, Curaçao en Bonaire is ook het PAPIAMENTS - een op het PORTUGEES teruggaande 'mengtaal' - een officiële (lager onderwijs) taal. Aruba en Curaçao zijn - samen met het Caraïbische bovenwindse eilandstukje Sint Maarten - autonome 'landen' binnen het 'Koninkrijk der Nederlanden'. Bonaire is- samen met de Caraïbische bovenwindse eilandjes Saba en Sint-Eustatius - een onderdeel van de staat Nederland (Caribisch Nederland genoemd).

Vanaf september laat ik me ook inschrijven voor een cursus Portugees in het 'Provinciaal Taleninstituut' Gent dat op het vlak van onderricht in talen een uitstekende reputatie geniet, met een ruim aanbod van zeer diverse doeltalen.
Ó GENTE DA MINHA TERRA
(¡de verdad, muy emociante, hasta para ponérsele la piel de gallina!)
 


 
 

11 augustus 2013

GENTSE FEESTEN 2013 : (12) RADIO MODERN 2

 
 10 augustus 2013

GENTSE FEESTEN 2013 : (11) KUNST & DECORATIE

 
 

GENTSE FEESTEN 2013 : (10) TRASHBEATZ BE

  


9 augustus 2013

GENTSE FEESTEN 2013 : (9) LE BLEU

 


GENTSE FEESTEN 2013 : (8) PHOTOMATIQUE : 3 POSES

 


GENTSE FEESTEN 2013 : (7) HOCUS POCUS

 


7 augustus 2013

FESTIVAL VOOR HET AFRIKAANS (2013) : TERUGBLIK : DIE FEESDIREKTEUR AAN DIE WOORD (en verder: STEF BOS / KOOS DU PLESSIS)Die feesdirekteur aan die woord

Joris Cornelissen
 
Dit was eers in 2007 dat ek vir die eerste keer Suid-Afrika besoek het en ek is oombliklik gefassineer deur die land, die ruimte die verskeidenheid van die mense en sy ingewikkelde en boeiende geskiedenis. Maar daar is meer: Afrikaans was tydens my reise méér as ’n ekstra bonus, dit het méér as bloot ’n reis deur “’n mooi vakansieland” gemaak. In my belewing het my reise daardeur meer diepgang gekry en het die kontakte met die Suid-Afrikaners wat ek ontmoet het, intenser, maar ook gewoner geword. Miskien is dit aanmatigend om hier Nelson Mandela aan te haal wat, vry vertaal, gesê het dat as jy met iemand in sy moedertaal praat, jy deurdring tot sy hart. Natuurlik het my liefde vir Afrikaans ook alles te make met my verbondenheid met Nederlands, hoewel elke (moeder)taal vir my waardevol is.
Terug in Nederland is ek vasbeslote om Afrikaans my eie te maak, en ek leer dit spelenderwys deur te luister na cd’s van Chris Chameleon en Amanda Strydom en deur Afrikaanse boeke te lees (dankie Ingrid Winterbach en E.K.M. Dido) en, baie belangrik, deur eenvoudigweg te val en weer op te staan. Dit gee vir my baie voldoening en uiteindelik ook die motivering om die Afrikaanse Fees te organiseer, uiteraard met die ondersteuning van ’n fantastiese span organiseerders.
’n Ernstige noot
Europeërs besef dikwels nie dat dit nie vanselfsprekend is dat jy jou taal oral in jou land kan praat nie. Vir baie Suid-Afrikaners is dit heeltemal anders. Die land ken heelparty tale soos Zoeloe, Xhosa, Afrikaans en Engels, maar die regering heg min belang aan hierdie taalverskeidenheid en stimuleer net Engels. Dit is eienaardig, want Zoeloe, Xhosa en Afrikaans is die grootste drie moedertale in Suid-Afrika. Die meeste Suid-Afrikaners dink en doen in daardie drie tale; minder as 10% se moedertaal is Engels. Merkwaardig en opvallend. Die getal leerlinge wat by die skool uitval, is onvoorstelbaar hoog. Dit word deels veroorsaak deur die feit dat baie kinders Engels nie of onvoldoende magtig is: frustrasie en gebrekkige oordrag van kennis dreig hier, die kinders se ontwikkeling val vas. Afrikaans is onlosmaaklik met die land Suid-Afrika verbind. Behalwe dat dit ’n pragtige en kleurryke taal is, is dit ook ’n kragtige middel vir die ontwikkeling van ’n deel van die Suid-Afrikaners, soos die ander inheemse tale en Engels dit ook is.
En ’n optimistiese noot
Uit die volkstelling wat onlangs gehou is, blyk dit dat die getal Afrikaanse moedertaalsprekers in tien jaar tyd met een miljoen gestyg het tot sewe miljoen. Die meeste moedertaalsprekers word gevind in die tradisioneel bruin en wit gemeenskappe, maar ook baie swart Suid-Afrikaners beheers die taal as tweede of derde taal en soms as moedertaal. Ook in Namibië word baie Afrikaans gepraat. Afrikaans bloei in kulturele opsig soos nooit tevore (musiek, media, kultuurfeeste) en Suid-Afrikaners praat weer onbeskaamd Afrikaans. En dis soos dit hoort: taal is van die mense, en van niemand anders nie.
Ek wens u ’n aangename en inspirende Afrikaanse Fees toe.
Joris Cornelissen.
 
HIERDIE WEBWERF / DE WEBSTEK : FESTIVAL VOOR HET AFRIKAANS
 
LEES TERZAKE OOK : GESPREK MET STEF BOS OVER ZUID-AFRIKA, TAAL, TALEN, TAALPOLITIEK EN AFRIKAANS

HOOR DIE TAAL VAN MY HART
 

 

KOOS DU PLESSIS : 'SKADU'S TEEN DIE MUUR' (en andere: doorlopende afspeel lijst of klik op vorige/volgende in het afspeel menu)
 
 
 
 

LA LENGUA Y LA PALABRA / TAAL EN WOORD : CELEBRACIÓN / ANIVERSARIO : LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA : ¡300 AÑOS!


MÁS INFORMACIÓN / MEER INFORMATIE :Las actividades comienzan en septiembre de 2013 con la exposición
 
LA LENGUA Y LA PALABRA

 Trescientos años de la Real Academia Española.
 
Dit is andere en bovenal betere koek dan de totaal passieve, op apegapen liggende  'Nederlandse taalunie' die er zelfs geen graten in ziet om zichzelf en dus ook de Nederlandse taal in het Engels trachten te verkopen. In onderstaand 'promotie' spotje op de webstek (en niet 'website' [wepsaait]) van de Nederlandse taalunie wordt de Nederlandse taal nog net niet in het (gesproken) Engels aangeprezen maar wél reeds met Engelse ondertiteling 'verstaanbaar' (??) gemaakt, zij het blijkbaar alleen, enkel, uitsluitend en exclusief voor 'Engelstaligen' (??). Tenzij men zou moeten veronderstellen dat de Nederlandse taalunie gemakshalve veronderstelt dat de rest van de wereld wel 'Engelstalig' zal of zou moeten zijn en dat bijgevolg het Nederlands daarnaast als één van de twee nog overgebleven 'wereldtalen' voorlopig nog stand zoude houden??
 
 

 Waarom zou een Engelstalige of een anderstalige (Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans, Grieks, Deens, Zweeds, Noors, Pools, Bulgaars, Roemeens, Russisch, Chinees, Arabisch, Turks, Hindi.....) waarbij laatstgenoemde hier trouwens zomaar verondersteld wordt om - naast zijn eigen cultuurtaal - tevens perfect Engels te kennen, nog de moeite doen om Nederlands te leren dat - in tegenstelling met wat de Nederlandse taalunie op haar webstek (en niet 'website') durft beweren - absoluut géén 'wereldtaal' is en dat ook nooit zal worden, in elk geval niet zolang de Nederlandse taalunie het Nederlands in het Engels en bovendien uitsluitend in het Engels meent te kunnen en moeten verkopen? 

Waar de Nederlandse taalunie het mondje en haar webstek vol heeft van het Engels, heeft ze schijnbaar nog nooit of nauwelijks gehoord van het bestaan van HET AFRIKAANS, een taal die - in tegenstelling tot het wereldwijd verafgode Engels - veel méér en zéér nauw verwant is met het Nederlands, om niet te zeggen een variant van het Nederlands is. Een taal die eveneens (nog) door ongeveer 15 miljoen mensen gesproken, minstens verstaan wordt. Waarom zwijgt de Nederlandse taalunie haar dochter/zustertaal - het Afrikaans - dood? Misschien omdat het Afrikaans inderdaad al halfdood, stervende is, precies onder het almaar toenemende gewicht en de druk van het door de Nederlandse taalunie zo verheerlijkte en aan de Nederlandse boezem gedrukte Engels. Het zou wel eens een dodelijke drukking kunnen worden, zoals de geschiedenis, de evolutie en de huidige stand van zaken met betrekking tot de positie en de status van het Afrikaans (in Zuid-Afrika en in Namibië) aantoont en bewijst. De Nederlandse taalunie heeft daar echter geen oog voor en geen oren naar: ze is niet alleen doof en blind maar ze ligt inderdaad ook op apegapen!

 
Wist U ook dat de Nederlandse taalunie haar actieve steun durft verlenen aan een wedstrijd voor NEDERLANDSTALIG (literair) schrijverstalent waaraan door de organiserende instantie zonder enige schroom en zonder enige blos van schaamte de ENGELSE titel 'WRITE NOW!' werd gegeven? In geen enkel ander land ter wereld dat zijn taal, zijn cultuur en dus zichzelf respecteert is zo'n cultureel absurde tegenspraak denkbaar, noch mogelijk. Ik kan mij echt niet voorstellen noch inbeelden dat de 'Real Academia (de la lengua) Española' het in haar 300 jaar oude en wijze hoofd zou halen om binnen het Spaanstalig cultuurgebied een literaire wedstrijd voor Spaanstalig schrijverstalent te ondersteunen die de titel "Write Now!" of "Allons, écrivons!" of  "Schreiben wir denn! of "Via! Scriviamo!", laat staan "Schrijven maar!" zou dragen of torsen! Ondenkbaar, onzinnig, belachelijk, ongepast en cultureel zelfvernederend, hoor ik U zeggen...maar waarom zou dit dan in Vlaanderen en in Nederland - waar "Write Now!" wél mogelijk maar een titel als "Schrijven maar!" blijkbaar uitgesloten is - niet minstens even onzinnig, belachelijk, ongepast en cultureel zelfvernederend zijn??Een 'wereldtaal' is geen aanhangsel, zijspan, uitwerpsel of afgietsel van het Engels maar een taal die zichzelf is, op zichzelf staat en zichzelf respecteert!